till start

Verksamhetsberättelse för Konstkonsulentsverksamheten i
Östergötland 201
6
Konstkonsulent Lena Wiklund är anställd på Östergötlands museum, innehar en 80 % tjänst som konstkonsulent med bidrag från Region Östergötland, samverkansmodellen samt Linköpings- och Norrköpings kommuner. Under arbetat med utökad tjänst med 10 % för arbete med två vandringsutställningar för Östergötlands museum.

Utställningar

Utställningsserien ”Stafetten” visar konstnärer som är verksamma i, eller med anknytning till Östergötland. Stafetten anordnas med två separatutställningar per år. Idén med utställningsserien är att museet avsäger sig rätten att bestämma vem och vad som ska visas, det är utställande konstnär väljer sin efterträdare. Oväntade utställningar och konstnärer överraskar både museipersonal och allmänhet, och kvalitén på utställningarna har varit hög. Det gör serien intressant för konstnärer, för museet och för publiken.
Utställningsserien är jämställd då manlig konstnär väljer kvinnlig efterträdare, som i sin tur väljer en man osv. 
Utställningsserien har pågått utan uppehåll sedan 2006 och 30 stycken konstnärer från länet  har haft separatutställningar under den tiden.
Stafetten nummer 29
I januari ställde Elin Redin (Mjölby) ut som stafettutställare nr 29 i utställningsserien. Utställningens titel var Ödelagt och visade måleri varav Östergötlands museum köpte in ett verk till konstsamlingen. Hon valdes av tidigare utställaren Adrian Pettersson. Utställningen pågick från 24 januari till den 28 februari 2016.
Stafetten nummer 30
Till Stafettutställare i september valdes Mattias Hofvendahl, av Elin som sin efterträdare.
Mattias Hofvendahls (Linköping) utställning visade ett ljud och videoverk med titeln: Translations. Utställningen pågick från 4 september till den 9 oktober 2016.

Are You talking to me
Under 2016 års kulturfest City art Link bjöds Konstnärsförening ALKA i Linköping in att tolka Östergötlands museums konst och kulturhistoriska utställningar. 27 konstnärer deltog från konstnärsföreningen Alka och utställningen hängdes i samband med de verk som konstnärerna utgått från i samlingarna. Utställningen pågick från 17september till den 23oktober 2016.

Utställning av konstprojektet Jag här och nu
Under fotoseminariedagarna Spegla i Norrköping 14 oktober till 16 oktober visades fyra foton från projektet på Norrköpings konstmuseum från projektet Jag, här och nu. Projektet Jag, här och nu genomförde konstkonsulenten i Norrköping med stöd från Region Östergötland.
I konstprojektet arbetade ensamkommande ungdomar med att filma och fota sin vardag och omgivning i nya landet med kameran som verktyg. Mer info om projektet under rubriken projekt.
Under filmföreningen Flimmers utomhusbioevenemang i Norrköping visades fyra kortfilmer som ungdomar i projektet gjort som förfilmer, den 28 juli och den 29 juli.

Utställning av projektet Jag, här och nu, på Östergötlands museum
Invigdes den 4 december i Lilla galleriet av Alma Basic, samordnare för mänskliga rättigheter och minoriteter på Länsstyrelsen i Östergötland.
Foton, på akrylplast och fotoutskrifter, filmer och berättelser av deltagande ungdomar visades. Utställningen var öppen till och med den 8 januari 2017.

Vandringsutställningen Den långa resan, ställdes ut på kulturhuset i Hjo under januari- februari.  Utställningen visades på Folkkungaskolan i Linköping under mars och april. Under hösten oktober till november, visads den i Hörby i Skåne.
Sammanlagt har omkring 5 800 st. sett den under 2016.

Vandringsutställning om konst i offentlig miljö
Konstkonsulenten startade arbetet med produktion av en vandringsutställning om offentlig konst under hösten 2016. Medel för att genomföra vandringsutställningen har beviljats av Region Östergötland. Vandringsutställningen kommer att erbjudas till Östergötlands kommuner under 2017. Det byggs mycket i länets kommuner, nya bostadsområden och ny infrastruktur. De konstnärliga gestaltningarnas betydelse för kommunerna behöver lyftas. Utställningen kommer att behandla det materiella och immateriella värdet av den offentliga konsten.  Utställningen lyfter den offentliga konstens historia. Information om den s.k. procent-regeln, som flera kommuner beslutar att arbeta utifrån vid ny- och ombyggnation. Råd om hur man kan gå till väga för att genomföra konstnärliga gestaltningar i offentliga miljöer i kommunerna.

Projekt

Jag, här och nu
Konstprojektet Jag, här och nu, initierades och drevs av konstkonsulenten under 2016
Projektmedel från Region Östergötland gjorde det möjligt att genomföra projektet i en kommun.
Idén var att ensamkommande ungdomar, med kameran som verktyg, skulle se den plats de nu bor på, med foto och film. 
Konstprojektet genomfördes i Norrköping, konstnär Aldis Ellertsdottir Hoff engagerades som konstnärlig ledare. Sex pojkar från ett boende med ensamkommande ungdomar deltog i projektet på sin fritid. Genomförandedelen av projektet pågick ca fem månader, sedan kom visningsdelen av projektet som pågick året ut. Projektet har fått stor massmedial uppmärksamhet. Region Östergötland och Östergötlands museum erbjuder kommuner i regionen att genomföra liknande projekt under 2017.

Förmedling och marknadsföring och nätverk

Konstkonsulenten har god kännedom om verksamma konstnärer i länet, en viktig del av arbetet är att förmedla kontakter och information för olika projekt, utställningsmöjligheter och workshops till bild-och formkonstnärer i länet. Ofta behövs en mellanhand mellan skolor, projektledare inom offentliga gestaltningsprogram, utställare och konstnärer. Konstkonsulenten arbetar som en förmedlande länk.
Genom det nationella nätverket Sveriges konstkonsulenter, en förening som konstkonsulenten är del i, delas information om utlysningar av gestaltningsuppdrag, utbildningar och utställningar och konstprojekt, från hela landet. Information sprids genom e-post och Facebook till konstnärer i länet.

Nätverk via Facebook
”Konst-Form-Design i Östergötland” är en Facebookgrupp som konstkonsulenten administrerar: https://www.facebook.com/groups/170106303013758/
Facebook-gruppen hade vid årsskiftet 502 medlemmar, en ökning med ca 109 st. från årets början.  Den fungerar som informationsplattform, ett diskussionsforum och en mötesplats för länets konstnärer och andra verksamheter inom konstfältet. I den gruppen blir man invald som verksam inom kulturområdet i regionen.
 
Information via webbsida
Domänadressen är: www.lanskonst.se, webbsidan visar konstkonsulentens arbetsområden, och ger information om tillfällig och kontinuerlig programverksamhet som konstkonsulenten initierar och är del i. Här kan man hitta information om Öppna bildverkstäder i länet och Skapande för vuxna på flera orter. För konstnärer finns information om skapande skola, utställningsanordnare och pedagogiska inspirationssidor för skapande pedagogik. Den uppdateras kontinuerligt.
År 2016 hade hemsidan 11 650 unika besökare som i sin tur besökte 32 672 sidor.
 
Information och marknadsföring av bild- och formkonstnärer i länet via webbportal
Många bild-och formkonstnärer har egna webbsidor men det är svårt att få den enskildes webbsida att nå ut till uppdragsgivare. Det finns även många som inte presenteras på webbsidor. Samtidigt är det svårt för utställare, skolor och andra uppdragsgivare att hitta utövare till olika uppdrag inom konstområdet. Här är konstkonsulenten en länk och med en webbsida att rekommendera att uppdragsgivare kan söka utövare på.
Webbsidan, Konst-Form-Design i Östergötland, www.ostgotakonst.se är den samlade webbportalen för regionens konstnärer. Konstkonsulenten är administratör och marknadsför webbsidan till kommuner, landsting, gallerier, konstföreningar och enskilda konstintresserade i och utanför regionen.
Webbplatsen har jurerad intagning av verksamma inom bild- och formområdet, som får söka medlemskap, vilket garanterar en professionell konstnärlig kvalité.
Juryn består av en grupp experter inom bild-och formkonstområdet från länet.
Kriterier för deltagande på webbsidan är liknande som för inval till KRO (konstnärernas riksorganisation) /KiF (konsthantverkarnas intresseförening) och Föreningen Sveriges Designers, (för formområdet). För slöjdområdet söks meriter inom branschen som t e x återförsäljare och utställningar.

På webbplatsen visas länets konstrundor. Det finns för närvarande nio konstrundor i länet.
När en konstrunda är aktuell så annonseras den ut på förstasidan på webbplatsen, en vecka före och under hela den period som konstrundan pågår.
På webbplatsen kan man läsa om och få kontakt med, olika konstnärsföreningar i länet. Alka konstnärsförening Linköping, blandArt konstnärsförening i Söderköping, KiFiN i Norrköping, Norra Vätterns konstnärsförening, Krogen Amerika Grafikcentrum i Östergötland, Ombergsbygdens KULTUR arbetarförening, Svensk Form Öst och Östergötlands Hemslöjdsförening är representerade med information, länkar och kontaktuppgifter.
Under rubriken ”Unga konstnärer”, hittar man verksamma som ännu inte har fullständiga meriter och är högst 30 år. För närvarande finns 23 st. unga verksamma registrerade.

År 2016 var 148 verksamma bild- och formkonstnärer representerade på webbsidan med egna sidor som de själva administrerade.
Webbsidan hade 2016, 22 288 unika besökare som tittade på 304,222 sidor!

Nätverk för offentlig konst för regionens kommuner
Ett nätverk startades 2014 av konstkonsulenten med ansvariga för den offentliga konsten i länets kommuner samt regionen. Tanken var att samla kommuner kring frågor om konst; konstnärliga gestaltningar, konstsamlingar, handhavande av konst. Omkring nio av tretton kommuner deltar regelbundet i möten och kunskapsutbyten, två till fyra gånger per år.
 
Konstkonsulenten ingår även i en grupp i Linköpings kommun som arbetar strategiskt med konstnärliga gestaltningsfrågor, samt varit del i jury för gestaltningsprojekt i Motala kommun under året.

Pedagogiskt arbete

Här redovisas de pedagogiska projekt och verksamheter som konstkonsulenten initierat och varit medarrangör i. Det är viktigt att barn och unga får möjlighet att möta konst och att skapa tillsammans med konstnärer och konstpedagoger. Det är även viktigt att vuxna får ta del av skapande så de i sin tur får kunskap om och för att känna vikten av skapande verksamhet. Därför vänder sig till exempel Öppen bildverkstad till alla åldrar så man kan skapa tillsammans över generationerna.

Öppen bildverkstad
Öppen bildverkstad ger barn, unga och vuxna möjlighet att möta och arbeta konstnärligt under ledning av regionalt verksamma konstnärer.
Konstnärerna är verksamma på den ort där Öppen bildverkstad anordnas.

Öppen bildverkstad anordnades 2016 i Norrköping (på Norrköpings konstmuseum), i Mjölby kommun (på Skaparverkstan Bondegatan 13a), i Linköping (på Östergötlands museum) och i Motala, i samarbete med Folkuniversitetet i Östergötland.
Totalt har det arrangerats 47 workshops i länet under året. Konstnärer verksamma i kommunerna engagerades att leda workshops som de initierade teman kring.  

Skapande för vuxna
För att sprida intresset för konst men även för eget skapande, så anordnar konstkonsulenten Skapande för vuxna på två orter i länet. Om man som allmänhet vet mer om konstnärliga tekniker och om de konstnärer som är verksamma i regionen så ökar förståelsen och nyfikenheten för konsten.
Det är viktigt att ge människor verktyg, mod och kunskap till eget kreativt skapande. Skapande verksamhet kan vara en hjälp för att komma igång; efter en sjukdomsperiod, som ett steg i en rehabilitering, eller som en social funktion att skapa tillsammans med andra i stället för att göra det ensam på sin kammare.
Skapande för vuxna är förlagt på dagtid, så att daglediga vuxna; sjukskrivna, arbetslösa, skiftarbetare, lediga och pensionerade, ska kunna erbjudas workshops av konstnärer i konstnärliga material och idéer.
Konstnärer får en ny arena för uppdrag och arbeten.
Skapande för vuxna anordnas i Linköping och Mjölby. Det är ett samarbete mellan konstkonsulenten Östergötlands museum, Mjölby kommun och Folkuniversitetet. I Mjölby samarbetar man även med region Östergötlands ”Må bra med kultur”
Det genomfördes 32 skapande för vuxna-verkstäder i de två orterna under 2016. 337 personer deltog i Skapande för vuxna under året under ledning av regionala konstnärer.

Kroki bland konsten
Under vår och höst anordnades sammanlagt 12 öppna tillfällen med krokiteckning på Östergötlands museum. Konstnär Hasti Radpour engagerades som krokiledare under året. Krokin var välbesökt och uppskattad.


Kurser, möten och grupper

Konstkonsulenterna i Sverige
Det finns 22 konstkonsulenter i 19 av landets län/regioner.
Konstkonsulenterna har en förening, ”Konstkonsulenterna i Sverige”, som har två möten per år. Föreningen är en plattform för att starta samarbeten nationellt.
Inom föreningen arbetar konstkonsulenterna med att sprida nationell information, föra samtal med nationella organisationer och myndigheter som t.ex. KRO, Kulturrådet och Statens Konstråd.
Konstkonsulenterna i Sverige driver en Facebookgrupp för informationsspridning,
https://www.facebook.com/pages/Konstkonsulenterna-i-Sverige/128277913873889,
Facebooksidan har 1193 följare.
Det beslutades på Konstkonsulenternas årsmöte att göra en uppföljning till den rapport som konstkonsulenterna i Sverige gjorde om verksamheten 2008. Lars Göran Basso Karlsson arbetar med rapporten som var färdig 2016.

Regionala samordnare/konsulenter/främjare och strateger
Dtt nätverk med de regionala främjare från olika kulturområden som finns i regionen, deltar konstkonsulenten i.
Konstkonsulenten deltog i att arbeta fram den regionala kulturkonferens som genomfördes den 27/10 2016 tillsammans med regionala strateger.

Kurs i projektledning
Region Östergötland och Linköpings kommun tillsammans med konstkonsulenten anordnar en kurs för konstnärer i projektledning med start under hösten 2015. Kursen startades på grund av att Östergötland är i en expansiv period med många stora strukturprojekt inom samhällsbyggnad. I många av de byggprojekt som startas kommer byggbolag och kommuner att genomföra gestaltningsprojekt, där behövs projektledare. Även i arbete med konstprogram, som är ett större grepp i hur man arbetar med gestaltningsprojekt, kommer att finnas behov kunskap från projektledare inom konstområdet.
För att säkra en regional förankring är det av vikt att det finns regionala aktörer som kan ta projektledarrollerna.
Nio konstnärer med erfarenheter från konstnärliga gestaltningsprojekt ingår i kursen, de ska i efter kursen kunna ta uppdrag inom regionen som projektledare för konstnärliga gestaltningsprojekt.
Kursen hade åtta utbildningstillfällen, på Östergötlands museum, under 2016 med Åsa-Viktoria Wihlborg (ArtPlatform AB) som processledare.

 

Internt arbete inom Östergötlands museum
Konstkonsulentens verksamhet ingår i publika avdelningens arbetsområde på Östergötlands museum. Konstkonsulenten deltar på avdelningsmöten och pedagogmöten, samt ingår i det strategiska arbetet på museet.
I pedagoggruppens arbete deltog konstkonsulenten på möten och som konsult för olika projekt med konstpedagogik, bl.a. med rekommendationer av konstnärer till projekt.
Under 2016 var konstkonsulenten projektledare för fyra utställningar på Östergötlands museum en utställning i Norrköping och ansvarig för en vandringsutställning som visades på tre orter i landet.

 

Olika webbsidor och sociala medier som konstkonsulenten ansvarar för:

 


Konstkonsulent i Östergötland
Lena Wiklund
Östergötlands museum
Box 232, 581 02 Linköping
013-230340,
070-1084715
lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se,

upp